Sluit menu

Aan welke verplichtingen moet een werkgever voldoen?

 • Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE)
  Ieder bedrijf is verplicht om een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Hierin wordt gekeken naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Werkgevers kunnen gebruik maken van een erkende branche-RI&E, maar kunnen ook een RI&E laten uitvoeren. Bedrijven die maximaal 25 werknemers in dienst hebben en gebruik maken van een erkende branche-RI&E hoeven deze niet te laten toetsen. Bedrijven die meer dan 25 werknemers hebben moeten hun ingevulde RI&E laten toetsen door een Arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige. Houtstof is in alle branche-RI&E’s van de houtbranches een belangrijk onderdeel van de inventarisatie.
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD)
  Explosierisico’s en beheersmaatregelen moeten worden vastgelegd in een apart explosieveiligheidsdocument (EVD). Hoe zo’n EVD moet worden opgesteld, staat beschreven in de ATEX-leidraad. Bedrijven actief in de houtsector kunnen dit document opvragen bij hun brancheorganisatie.
 • Aanwezigheid van preventiemedewerker
  Elk bedrijf in de houtsector moet ten minste één preventiemedewerker hebben aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Het kan gaan om een aparte functie, maar het kan ook een medewerker zijn die deze taak naast zijn functie uitoefent. Hoeveel tijd de medewerker aan risicopreventie moet besteden en welke mate van deskundigheid is gewenst, is afhankelijk van de ernst van de risico’s die naar voren zijn gekomen uit de RI&E. Tot maximaal 25 werknemers mag de directeur van het bedrijf als preventiemedewerker optreden, mits hij beschikt over de vereiste kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Medisch onderzoek
  Iedere werknemer heeft recht op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De werkgever is verplicht dit aan de werknemers aan te bieden. Tegenwoordig spreken we vaak van een periodiek medisch onderzoek (PMO). De werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zijn hierbij actief betrokken. Het is ook mogelijk dat naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, acties in het bedrijf worden uitgevoerd om de gezondheid van de werknemers te beschermen of te verbeteren.Voorlichting aan werknemers
  Bij wet is vastgelegd dat de werkgever ervoor moet zorgen dat hij zijn werknemers regelmatig doeltreffend inlicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. De verplichting geldt ook ten aanzien van de maatregelen die erop gericht zijn om deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  Voorbeelden van onderwerpen zijn de RI&E en het daarbij behorende Plan van Aanpak, actuele veiligheidsthema’s zoals houtstof, vallen en struikelen, intern transport, de bedrijfshulpverlening (inclusief het bhv-plan en calamiteitenprocedure) en het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
  De wijze waarop de voorlichting plaatsvindt kan per bedrijf variëren. Arbo is een verplicht ‘agendapunt’. Registratie van het overleg/toolbox is ook nodig.
  De werkgever moet erop toezien dat de instructies worden nageleefd en dat de persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.
Deze campagne is een initiatief van: